15.09.2019 GODZ. 19.00

DUŻA SCENA

kup bilet

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie / Театр ім. Ванди Сємашкової в Жешові

reżyseria: Katarzyna Szyngiera / режисура: Катажина Шинґєра

scenariusz: Katarzyna Szyngiera, Marcin Napiórkowski, Mirosław Wlekły / сценарій:  Катажина Шинґєра, Марцін Напюрковскі, Мірослав Влекли

dramaturgia: Olga Maciupa / драматургія: Ольга Мацюпа

scenografia: Przemysław Czepurko, Katarzyna Ożgo / сценографія: Пшемислав Чепурко, Катажина Ожґо

muzyka: Jacek Sotomski / музика: Яцек Сотомскі

światło: Michał Stajniak / світло: Міхал Стайняк

wideo ze Lwowa: Miłosz Kasiura / відео зі Львова: Мілош Касюра

kostiumy: Ireneusz Zając / костюми: Іренеуш Зайонц

aktorzy i aktorki: Oksana Czerkaszyna, Dagny Cipora, Małgorzata Machowska, Mateusz Mikoś, Piotr Mieczysław Napieraj, Robert Żurek / актори і актриси: Оксана Черкашина, Даґни Ціпора, Малґожата Маховська, Матеуш Мікось, Пьотр Мечислав Напєрай, Роберт Журек

premiera: sierpień 2018 / прем’єра:  серпень 2018

czas trwania spektaklu: 110 minut / тривалість вистави: 120 хв.

Jesteśmy wychowani w kulcie pamięci. Myślimy o niej jak o drzewie. Pamięć należy pielęgnować, dbać o jej korzenie, by dawała nam schronienie i poczucie wspólnoty, by stanowiła punkt odniesienia w zmieniającym się świecie. Tymczasem pamięć znacznie bardziej przypomina rzekę. Nie tylko nieustannie płynie i zmienia się, lecz także dzieli i wyznacza granice.  Wierzymy, że trzeba pamiętać, by oddać sprawiedliwość przodkom, by być członkiem narodowej wspólnoty, by w przyszłości uniknąć tragedii. Rzadko  jednak zastanawiamy się nad tym, jak łatwo pamięć staje się pożywką dla uprzedzeń, konfliktów, nawet nienawiści. Stosunki polsko-ukraińskie ilustrują ten mechanizm. Choć tyle mamy wspólnego w teraźniejszości, tak wiele dzielimy planów i obaw o przyszłość, nasze relacje wciąż układamy pod dyktando trudnej przeszłości.

Nadarza się doskonała okazja, by o tym porozmawiać. 1000 lat temu spotkaliśmy się po raz pierwszy. Wojowie Bolesława Chrobrego przegonili ich za Bug rycerzy Jarosława Mądrego, obrzuciwszy ich inwektywami. 100 lat temu trwała Bitwa o Lwów i wojna polsko-ukraińska. Pół roku temu polski minister pojechał do Lwowa, uwolnić z klatek kamienne lwy, symbolizujące polską przeszłość miasta. Spektakl „Lwów nie oddamy” powstał na podstawie materiału dokumentalnego. Wykorzystując wypowiedzi zebrane w wywiadach, ankietach i źródłach pisanych pokazuje, jak uprzedzenia i nienawiść karmią się pamięcią.

*****

Ми виховані в культі пам’яті. Ставимось до неї як до дерева. Пам’ять потрібно плекати, дбати про її коріння, щоб вона давала нам прихисток і почуття спільноти, щоб була точкою опори у цьому змінному світі.

Та в той же час, пам’ять значно більше нагадує ріку. Не лише невпинно тече і змінюється, а також розділяє і визначає кордон. Ми віримо, що потрібно пам’ятати, щоб віддати належне предкам, щоб бути членом національної спільноти, щоб у майбутньому уникнути трагедії. Однак, ми рідко задумуємось над тим, як легко пам’ять стає поживою для упереджень, конфліктів, навіть ненависті. Польсько-українські стосунки ілюструють цей механізм. Попри те, що ми маємо стільки спільного з теперішнім, поділяємо так багато планів і страхів стосовно майбутнього, свої стосунки досі будуємо під диктант важкого минулого.

Наближається ідеальна нагода, щоб поговорити про це. 1000 років тому ми зустрілися вперше. Воїни Болеслава Хороброго прогнали їх за Буг лицаря Ярослава Мудрого, обсипавши інвективами. 100 років тому тривала Битва за Львів і польсько-українська війна. Пів року тому польський міністр поїхав до Львова, щоб звільнити з кліток кам’яних левів, що символізують польське минуле міста. Вистава “Левів не віддамо” постала на основі документального матеріалу та, використовуючи висловлювання, зібрані в інтерв’ю, анкетах і письмових джерелах, показує як упередження і ненависть живляться пам’яттю.

[У польському варіанті назви присутня гра слів: “Lwów nie oddamy”/”Львув нє оддами” означає “левів не віддамо”, але перше значення, яке сприймається при читанні це “Львів не віддамо” – прим. перекладачки]

 

*****

 

Trailer: